Sportieve, mobiele en verkeersveilige stad

N-VA Kortrijk wil een statement maken door de meeste (niet noodzakelijk de snelste) van haar kandidaten voor de lokale verkiezingen aan de start van de Bruggenloop te brengen. Met een ploeg gemotiveerde sportievelingen zullen we 5 of 10 km op een rustig tempo joggen, uitgedost in de typische gele polo’s, al dan niet met rugnummer.

De N-VA hecht dan ook wezenlijk belang aan sport en recreatie. “Mens sana in corpore sano” wordt ernstig genomen. Wij willen iedereen, jong en oud, aanzetten om meer te bewegen. In onze visie stimuleert, promoot en ondersteunt de stad sport- en recreatiemogelijkheden waarbij toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid primeren. Buiten sporten gebeurt bij voorkeur in een aangename, groene omgeving. Natuur en (meer) groen in de stad vormen elementaire aandachtspunten in ons verkiezingsprogramma.

In die zin willen wij tevens meer aandacht voor zowel recreatief als functioneel fietsen. Wij gaan onder andere voor meer en echte, veilige fietspaden.

Helaas spant Kortrijk de bedenkelijke kroon van meest verkeersonveilige centrumstad, dit bevestigen nogmaals de meest recente cijfers, afkomstig van de federale overheid. Deze bedroevende, om niet te zeggen beschamende tendens is reeds jaren geleden ingezet en blijkt zich gestaag verder te zetten. N-VA Kortrijk wil een ommekeer door deze nijpende problematiek kordaat aan te pakken. Onze visie op mobiliteit omvat een integrale, globale aanpak waarbij “op het juiste moment het juiste vervoer” de leidraad vormt. Dit KNIK-principe (Kwaliteit – Netwerken – Iedereen Mobiel en Knooppunten) streeft naar een optimale mix van vervoerswijzen die rekening houdt met ieders individuele keuze, ook die van de fietser en voetganger.

De huidige burgemeester stelt Kortrijk voor als “een autovriendelijke stad”, wil dat zo houden en neemt er de risico’s bij. De N-VA daarentegen wil mobiliteit ernstig aanpakken, de verontrustende cijfers effectief een halt toeroepen en werk maken van een mobiele én verkeersveilige stad.

Advertenties

Debat?

Afgelopen maandag vonden twee debatten plaats in Kortrijk. Op het eerste, voor scholieren, stuurden slechts twee partijen een jongere af, Groen en N-VA, op zich veelbetekenend. Nemen de andere partijen hun jongerenkandidaten wel au sérieux?

’s Avonds het zgn. kopstukkendebat in de Concertstudio van het Conservatorium, de verhoopt onthullende krachtmeting waar menig politiek geïnteresseerde naar uitkeek, getuige hiervan de overvolle zaal. Moderator van dienst was opnieuw Filip De Rynck, die ook het recente debat in en over Marke leidde (en over wie Frans Lavaert, alias Kortrijkwatcher, n.a.v. de vorige lokale verkiezingen dit sappig stukje schreef).

Voor een keer ben ik het volmondig eens met Kris Vanhee: er ontbrak niet alleen vuurwerk, dit debat (quod non) was een grote ontgoocheling. De introductie duurde te lang, de eerste ronde was niks minder dan een opeenvolging van monologen, eenmanshows, spreekbeurten. In het geval van de huidige burgemeester niet geheel onverwacht een goednieuwsshow pur sang, terwijl hij de nochtans zo vooropgestelde vier minuten straal negeerde en bijna veertien minuten aan het woord moet geweest zijn. Een kentering tijdens de tweede “discussieronde” (quod non bis) kwam er niet. Misschien waren de thema’s niet goed verdeeld of was de keuze om meerderheid versus minderheid aan bod te laten komen niet de meest opportune.

En als “kers op de taart” (quod non ter) een getelefoneerde aankondiging: het kandidaat-burgemeesterschap van Van Quickenborne. Het artikel op de website van Knack was reeds gepubliceerd en circuleerde reeds op Twitter nog voor de moderator met de primeur op de proppen kwam en de vraag van de avond stelde die Q theatraal beaamde. Inclusief sneer naar De Clerck. Een bijzonder uitzonderlijk toeval van omstandigheden…?

Al bij al inhoudelijk een flauwe bedoening, niettemin wist Bart Coopman (WTV) een zekere wil tot samen besturen te ontwaren bij de drie klassieke partijen. Niks van gemerkt; integendeel, ikzelf en velen met mij constateerden vooral de ferme kritiek op de CD&V, en dit vanwege alle partijen.

Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden.

Hopelijk krijgen we effectief discussie in de Kulak, een rasecht steekspel met interessante, verhelderende dialogen.

Afspraak op 3 oktober, in de Vesaliusaula.

#Kortrijk, stad die luistert?

Vandaag verscheen in het Nieuwsblad de zoveelste noodkreet van de Bissegemse middenstand. Terecht, want de situatie in Kortrijks gekwelde deelgemeente is dan ook precair. Volgens menigeen, niet in het minst de lokale handelaars, bloedt Bissegem leeg. Niet te verwonderen aangezien de stad de voorbij legislatuur vooral heeft ingezet op het stadscentrum, in schril contrast met de twijfelachtige aandacht voor haar deelgemeenten.

Het wordt bovendien almaar duidelijker dat het huidige beleid uitblinkt in gebrekkige communicatie en nauwelijks naar de burger en ondernemer luistert. Echt luisteren, welteverstaan. Kortrijk blijkt de facto een stad die blindelings in haar eigen(zinnige) visie volhardt, en rigoureus op niet breed gedragen – volgens sommigen megalomane – projecten inzet. Nog steeds regent het aankondigingen waaruit blijkt dat de stad helemaal niet weet, of negeert, wat er echt leeft bij de Kortrijkzaan. Een gezond evenwicht tussen visie en leiderschap enerzijds en oor en oog voor de dagdagelijkse bekommeringen, zeg maar “trottoir en buurt” van de Kortrijkenaar anderzijds, is volledig zoek.

Zondag jl. ging er een politiek debat door in en over Marke, georganiseerd door de werkgroep Marke 2010|2030. Klassieke thema’s zoals woonbeleid, ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit kwamen er aan bod. De visie die de werkgroep uitdraagt en de ideeën en voorstellen die de groep te berde brengt, werden niet van gisteren op vandaag geformuleerd. Ik richtte m’n vraag dan ook tot de moderator, of de werkgroep gedurende de voorbij legislatuur de dialoog met de stad had gezocht en vooral of men die had gekregen. Een concreet antwoord is er niet gekomen, Filip De Rynck sprak gauw het panel aan en polste naar hoe het toekomstige beleid tegenover dergelijke burgerinitiatieven staat.

N-VA Kortrijk kan hierin niet duidelijker zijn: inspraak en uitspraak, een van de vijf speerpunten in onze kijk op deugdelijk besturen, is geen loze slogan. Echte inspraak (zeggenschap, dialoog) en uitspraak (actieve betrokkenheid bij de uitvoering van het beleid) zijn voor ons essentieel en vormen een fundamentele pijler binnen een degelijke visievorming en beleidsvoering.

De verandering wenkt in Kortrijk!

Stortregen in #Kortrijk

Het stortregent aankondigingen in Kortrijk. De nakende verkiezingen zitten daar voor niks tussen. Nee, de visionaire “ploeg” van burgemeester De Clerck heeft een haarfijn uitgekiende stadsplanning opgemaakt en sappelt verder op het spoor van innovatie, creatie en design. Maar dan wel heel groots bekeken. Immens groots. Om niet te zeggen op het megalomane af.

Van een nieuw voetbalstadion en nieuwe bruggen over Kortrijk Weide, een nieuw politiekantoor, Buda en de Leieboorden (ongoing, er is nu ook al sprake van verlaging) naar een nagelnieuw zwembad ingebed in een nieuw sportcomplex en een nieuw vlasmuseum. Een nieuwe fuifzaal. Een nieuwe tram die Hoog Kortrijk met het centrum verbindt. En last but not least, vandaag blijkt dat Kortrijk een nieuw, zwevend station krijgt. Wellicht zonder de reeds aangekondigde nieuwe bibliotheek.

The sky is the limit! De lokale media lusten voorgekauwd “nieuws” en berichten argeloos, zonder enige kritische noot. Het lijken soms wel de propagandamachines van De Clerck.

Zelfs al overtuigt De Clerck het Vaticaan om mee te investeren, sowieso hebben dergelijke projecten impact op de stadsfinanciën. Maar de financiering lijkt wel van ondergeschikt belang. Mogelijkerwijs hebben de burgemeester en de zijnen een ezel bedacht die geld schijt. Of heeft de stad centen op overschot? Zeker niet. Wil het huidige bestuur de belastingdruk verhogen?

Hoe dan ook, de Kortrijkzaan ligt niet wakker van een nieuw station of zoveelste monumentaal (bouw)project. De Kortrijkenaar wil een stad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is, een veilige en groene stad. Hij is bezorgd om z’n buurt en wil eenvoudige oplossingen voor dagdagelijkse problemen.

De CD&V “ploeg” (zo staat toch te lezen in de kleine lettertjes op de campagneborden van Stefaan De Clerck), ploetert ongestoord verder. Afgezien van de financiële weerslag van de projecten die ze aankondigt, weet zij bovendien blijkbaar niet wat er in de stad leeft. Niet geheel verwonderlijk want van degelijke communicatie – echte dialoog – met burger en ondernemer heeft ze niet veel kaas gegeten. Anderzijds getuigt deze manifeste aankondigingspolitiek van weinig respect voor de stemgerechtigde Kortrijkzaan, alsof de kiezer achterlijk is en deze dilettantische verkiezingsstrategie niet doorziet.

Binnenkort komt de verandering. 14 oktober wenkt!